தேவன் நம்மேல் சிலநேரம் அன்பாகவும்; சிலநேரம் கோபமாகவும் இருக்கின்றார் என சிலர் நினைப்பதுண்டு. 
ஆனால், உண்மை என்ன தெரியுமா? எப்பொழுதும் நம்மேல் “தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்”. 
– 1 யோவான் 4:16