“கோபம்”

"முன் கோபமல்ல முன் சிந்தனையே நல்ல மாற்றத்தை தருகிறது" ஆகையால், என் பிரியமான சகோதரரே, யாவரும் கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும், பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும், கோபிக்கிறதற்கு தாமதமாயும், இருக்கக்கடவர்கள். மனுஷருடைய கோபம் தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்கமாட்டாதே. யாக்கோபு...

“நம்பிக்கையோடு முன்னேறுவோம் “

*கவலையில் மடிய நாம் கோழைகள் அல்ல. கர்த்தருடைய வார்த்தையால் மனதை இரும்பாக்கி எதிராக நிற்கும் சூழ்நிலைகளை துரும்பாக்கி நம்பிக்கையோடு முன்னேறுவோம்....வெற்றி...

” மனிதனின் கேள்வியும், தேவனின் பதிலும் “

மனிதனின் கேள்வி. தேவனின் பதில். 💟💟💟💟💟💟💟💟 👳🏻மனிதன்: என்னை நேசிப்பார் யாருமில்லையே? 📕தேவன்: எரேமி 31:3- அநாதி சிநேகத்தால் நான்உன்னை சிநேகித்தேன். 👳🏻மனிதன்: எனக்கு பயமாக உள்ளதே? 📕தேவன்: 2 தீமோ 1:7 பயமுள்ள ஆவியைக் நான் உனக்கு கொடுக்கவில்லை. 👳🏻மனிதன்: என்ன செய்வதென்றே...

” தேவனை நேசிப்பது எப்படி ? “

அநேகர் கர்த்தரை எப்படி நேசிக்கலாம் என்று வகைத்தேடுகின்றார்கள். சிலர் அதை கண்டுபிடித்து, செயல்படுத்தி, திருப்தியடையாமல் சோர்ந்து போய்விடுகின்றார்கள்.  பிரியமானவர்களே....  முதலாவது அவர் உங்களை எவ்வளவு அதிகமாய் நேசிக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்; அறிந்து...

” பணம் ஏன் ? “

தேவன் உங்களுக்கு அள்ளிதந்திருக்கும் செல்வங்கள் என்பது ஓர் சலுகை அல்ல, அது ஒர் சிறந்த பரிசு. அது ஒவ்வொறு மனித குலத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக நிச்சயம் பயன்படுத்தப்பட்டே ஆக வேண்டும்.... ஆத்துமாக்களுக்காகச் செலவுபண்ணவும், செலவுபண்ணப்படவும் விரும்புகிறேன்.  II கொரிந்தியர் 12...

” அன்பு “

தேவன் நம்மேல் சிலநேரம் அன்பாகவும்; சிலநேரம் கோபமாகவும் இருக்கின்றார் என சிலர் நினைப்பதுண்டு.  ஆனால், உண்மை என்ன தெரியுமா? எப்பொழுதும் நம்மேல் "தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்".  - 1 யோவான்...

” சிங்கம் – மான் “

சிங்கத்தின் இரைக்காக மட்டுமே மான்கள் படைக்கப்பட்டிருந்தால் அதற்கு வேகமாக ஓடும் கால்களை தேவன் தந்திருக்கமாட்டார். பிரச்சனை, துன்பம், போராட்டம் இவைகளுக்காக மட்டுமே நீங்கள் படைக்கப்பட்டிருந்தால் தேவன் உங்களுக்கு இரட்சிப்பை தந்திருக்கமாட்டார். எழும்பி முன்னேறி...

” மதமா ? மார்க்கமா ? “

ஒருநாள் ஒருவன் தன்னுடைய கிறிஸ்துவ சகோதரனை நோக்கி, உங்க கிறிஸ்துவத்தை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, ஏனென்றால் இந்தியா அதிக மதங்களின் இல்லமாகவும், மிகுந்த மதநம்பிக்கை கொண்ட நாடாகவும் விளங்குகிறது. அப்படியிருக்க ஏன் நீங்கள் இன்னும் ஒரு மதத்தை அறிமுகப்படுத்தி,...

You can find a trustworthy and affordable essay writing company by a variety of means. One method to check out a service is to put in a test order. This is a cheap and simple task. This could include anything, starting from an essay written for high school to a laboratory report. The objective of the request is to see the quality of the service that https://blog.lnx.cx/tag/amazon/ it claims. Here are some of the signs most commonly used to determine if inexpensive essay writing services is trustworthy and reliable.

Perhaps you’ve considered using one of these services for writing essays https://theseeker.ca/2021/11/what-paper-writing-service-do-students-choose-in-2021-independent-research/ for students. Students at all levels face difficulty with homework. Students who are highly successful aren’t able to finish the same assignments for homework like other students. EssayHelpers will be able to assist you! This article will provide you with the information to be looking for when choosing an essay writing service. Read on to learn more. – Essay Write Help –