*கவலையில் மடிய நாம் கோழைகள் அல்ல. கர்த்தருடைய வார்த்தையால் மனதை இரும்பாக்கி எதிராக நிற்கும் சூழ்நிலைகளை துரும்பாக்கி நம்பிக்கையோடு முன்னேறுவோம்….வெற்றி நமதே*_